Vue高仿网易云网页端源码

源码介绍:

音乐播放器虽然烂大街了,但是作为前端没自己撸一个一直是个遗憾,而且偶然间发现 pc 端 web 版的网易云音乐做的实在是太简陋了,社区仿 pc 客户端的网易云也不多见,为了弥补这个遗憾,就用 vue 全家桶模仿 mac 客户端的 ui 实现了一个~

GitHub

https://github.com/sl1673495/vue-netease-music

下载地址:

https://xiaogao.lanzoux.com/iDz2Rf07h0j
https://pan.baidu.com/s/1zZRqHQziZWikM1hSfxiGPA
https://cloud.189.cn/t/jArqIvFB3qMb
https://share.weiyun.com/ouVm94oa

THE END