Python 100天从新手到大师

教程介绍:

该教程涵盖 Python 初中高级知识点,包括但不限于图形界面、游戏开发、网络应用开发、数据库、Django、Flask、爬虫、数据处理、机器学习和项目开发等方面,规划在 100 天之内让你从新手到大师级别水平,正在学习 Python 的同学不妨看下。

GitHub

https://github.com/jackfrued/Python-100-Days

下载地址:

https://pan.baidu.com/s/1p9eShk86GU3GWQQDWEfxlA
https://cloud.189.cn/t/MNJJVrBJruai
https://share.weiyun.com/xiaSJYmi

THE END