Pr2020零基础快速入门

课程介绍:

Premiere CC 2020教程共32课。内容为:Premiere软件介绍与相关概念、软件设置、音频设置、视频转场与特效、视频调色、字幕、视频输出和实战案例。

下载地址:

https://pan.baidu.com/s/1NPGgdFMCxyJ9J2D5SIZ-BQ
https://cloud.189.cn/t/QBnYfiyuMB32
https://share.weiyun.com/O1kLLryp

THE END