emlog文章页跳转到指定网址插件

可以指定文章的id和跳转URL,在用户打开指定文章的时候直接跳转到目标网址。

需要在模板文章页文件:echo_log.php中添加挂载点:

<?php doAction(\'ad_jump_echo\',$logid); ?>

下载地址:

https://xiaogao.lanzoum.com/iWET802f5w3i
https://cloud.189.cn/t/qmQfQnrqyAZj
https://www.aliyundrive.com/s/dy7mGjCj7cn
https://pan.baidu.com/s/12SflFxp97ICvBGBLGGxM-Q

THE END